Banner.gif (268706 bytes)

Up English Contact

История

Кожухарството е едно от най-древните занятия в Добруджа, което се е развивало най-вече в градовете. Към 1940 г. в град Добрич е имало около 50 кожухари, които са шиели кожуси и дребни изделия предимно на ишлеме. По-късно това занятие се разширява, получава дребни поръчки и това поражда нуждата от обработка на кожите.

На 7 април 1947 г. се създава първата организирана кооперация ТПК "СВОБОДА", която се състои от 8-9 човека. Основателите участват в кооперацията със собствения си инвентар и с дялов капитал.

Кооперацията бързо се развива и към 1949 г. вече се състои от 32 човека. Създава се отдел за обработка на кожи. Започва да се изнася готова продукция за Румъния, Полша и Чехословакия.

По-късно започва тенденция да се създават по-мощни производствени обединения и обущарството, кожухарството и сарачите се обединяват в една кооперация с името ТПК "ПЪРВИ МАЙ". Кооперацията се развива успешно през годините и кожухарството се оформя като печеливша дейност.

През 1972 г. кожухарството се отделя като самостоятелна специализирана фабрика и на 1 януари 1973 г. фабрика "СВОБОДА" преминава на подчинение на Държавно Стопанско Обединение "ПИРИН" - София.

От 1 април 1986 г. Кожухарски Завод "СВОБОДА" е на подчинение на Стопански Комбинат "ВИХРЕН" - София.

На 29 март 1989 г. Толбухинския окръжен съд регистрира Държавна Фирма "СВОБОДА" със седалище гр. Толбухин (Добрич).

На 7 юни 1994 г. Държавна фирма "СВОБОДА" се преобразува в Еднолично Акционерно Дружество "СВОБОДА".

На 12.12.1997 г. с решение на Добрички окръжен съд дружеството се преобразува в Акционерно Дружество "СВОБОДА" АД.

Понастоящем "СВОБОДА" АД е най-големият производител в България на кожухарски кожи и изделия от тях.

 

 

Send mail to svoboda@dobrich.net with questions or comments about this web site.